Założenia

Konferencja zatytułowana ”Narodowy, Międzynarodowy i Globalny System Wartości Praw Podstawowych”, która kończy cały projekt badawczy, odbędzie się 30-31 maja 2013 r. na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (dzień I) oraz w Collegium Polonicum w Słubicach (dzień II). Jest ona nie tylko podsumowaniem projektu, ale także kontynuacją konferencji, które miały miejsce w marcu w poprzednich latach. Konferencja została podzielona na bloki tematyczne, które nawiązują do poszczególnych założeń badawczych projektu. Z jednej strony przedstawiony będzie problem wolności i metody, a tym samym różnice i podobieństwa w ograniczaniu polskich oraz niemieckich praw podstawowych. Z drugiej strony analizie poddane zostaną napięcia i odstępstwa, a więc obiektywny system wartości jako kontrapunkt dla zagwarantowania praw podstawowych w polskim, niemieckim oraz europejskim prawie konstytucyjnym. Oprócz tego poruszona zostanie problematyka gwarancji praw podstawowych w wybranych państwach nienależących do Unii Europejskiej, takich jak Turcja, Białoruś, Tajlandia i Indonezja. Przedmiotem ostatniego panelu będą napięcia między regionalnymi, międzynarodowymi oraz narodowymi gremiami stojącymi na straży przestrzegania praw podstawowych.
Technicznie rzecz ujmując na czterech panelach dyskusyjnych w sposób porównawczy poruszone zostaną następujące aktualne tematy:
 
a. Wolność i metoda – różnice i podobieństwa w ograniczaniu polskich oraz niemieckich praw podstawowych:
Problemy metodyczne mają bezpośredni wpływ na zakres przyznania wolności. W tym panelu w porównawczy sposób zostaną przeanalizowane zarówno okoliczności usprawiedliwiające ingerowanie w prawa podstawowe, jak i ich granice.
b. Napięcia i odstępstwa – Obiektywny system wartości jako kontrapunkt dla zagwarantowania praw podstawowych w polskim, niemieckim oraz europejskim prawie konstytucyjnym:
W tym panelu główny nacisk położony zostanie na prawo materialne, a także ugruntowanym w nim obiektywnym systemie wartości jako granicy podstawowych wolności. Jako przykładowe tematy, które pojawią się w tym miejscu, można wymienić historię wykluczenia homoseksualistów z sił zbrojnych w narodowym i europejskim orzecznictwie, wolność religijną salafitów, zakaz i ograniczenie politycznej partycypacji i antykonstytucyjnej działalności partii politycznych.
c. Obiektywny system wartości praw podstawowych w państwach nienależących do Unii Europejskiej: Tajlandia, Rosja, Turcja:
Przedstawiony zostanie każdorazowo sposób rozumienia systemu wartości praw podstawowych z punktu widzenia państw, które nie należą do Unii Europejskiej, a także jego wpływ w praktyce na przestrzeganie praw podstawowych.
d. Napięcia między regionalnymi, międzynarodowymi oraz narodowymi gremiami stojącymi na straży przestrzegania praw podstawowych:
W tym bloku tematycznym omówiony zostanie problem pojawiających się napięć między Federalnym Sądem Konstytucyjnym, a także Polskim Trybunałem Konstytucyjnym z jednej strony, a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka z drugiej strony.
Międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja na zakończenie projektu zatytułowana jako “Państwowy, międzynarodowy i globalny porządek wartości praw podstawowych.” Oprócz stojących w centrum dyskusji aspektów prawnych, stematyzowane będą również historyczne i społeczno-polityczne czynniki. Podczas wyboru tematów czterech dyskusji panelowych i przemówień prelegentów zwrócono szczególną uwagę na szeroki zakres problematyczny. W ramach projektu zakłada się, że przedstawienie znaczenia praw podstawowych i ich ochrony może zostać zrealizowane tylko pod ogólnym uwzględnieniem całej struktury społecznej. Niezbędna jest do tego jednak podstawowa wiedza z zakresu historii, polityki i nauk społecznych. Konferencja ma się przyczynić do wzmocnienia tej świadomości.

Forschungsprojekt / projekt badawczy