Prelegenci

 

Prelegenci polsko-niemieckiej konferencji z okazji 70. rocznicy przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Frankfurt nad Odrą, 13.12.2018 r.

Panel wprowadzający

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Prof. Dr. Bartosz Makowicz jest kierownikiem Katedry Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego oraz Gospodarczego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz założycielem Viadrina Compliance Center. Ponadto działa jako Senior Research Fellow w German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance na Wydziale Prawa Uniwersytetu Thammasat w Bangkoku.

Prof. Dr. Julia von Blumenthal

Prof. Dr. Julia von Blumenthal jest prezydentką Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i członkinią Rady Naukowej Związkowego Centrum Kształcenia Politycznego (Bundeszentrale für politische Bildung), jak również członkinią Kuratorium Berlińskiego Instytutu Empirycznych Nauk o Integracji i Migracji (Kuratorium des Berliner Instituts für Empirische Integrations- und Migrationsforschung) na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. W latach 2010-2018 piastowała stanowiska kierownicze w administracji akademickiej na różnych wydziałach Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas jest prorektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kieruje Zakładem Kultury Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przewodniczy Komitetowi Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ponadto jest członkiem wielu towarzystw nauk politycznych, w tym International Political Science Association.

Prof. Dr. Carmen Thiele

Prof. Dr. Carmen Thiele jest prodziekanem Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz profesorem Prawa Wschodniego, Prawa Międzynarodowego i Prawa Porównawczego na tym wydziale.

Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski

Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski kierował aż do przejścia na emeryturę Zakładem Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Działał m.in. jako Dyrektor Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych oraz jako dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW. Był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a ponadto wieloletnim profesorem Instytutu Prawa Porównawczego w Lozannie. Oprócz tego był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz członkiem Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych i jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, jak również przewodniczącym Polskiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Prawnych.

Witold Gnauck

Witold Gnauck jest dyrektorem zarządzającym Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Absolwent Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (Freie Universität Berlin) oraz Uniwersytetu Ruprechta i Karola w Heidelbergu (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

Panel dyskusyjny: 70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: jak użyteczny jest międzynarodowy system ochrony praw człowieka w czasach digitalizacji i globalizacji?

Prof. Dr. Beate Rudolf

Prof. Dr. Beate Rudolf jest dyrektorką Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka oraz przewodniczy Globalnemu Sojuszowi Krajowych Instytucji Praw Człowieka. Przez wiele lat zaangażowana bardzo aktywnie w sferę governance i równouprawnienie płci m.in. w Dyrektoriacie Praw Człowieka Rady Europy, jako przedstawicielka skarżących do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz przez honorową działalność w Niemieckim Związku Prawniczek (Deutscher Juristinnenbund) oraz European Women Lawyers Association (EWLA). W roku 2017 odznaczona nagrodą Margherita-von-Brentano.

Prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Prof. dr hab. Roman Wieruszewski kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wieloletni kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, ponadto był szefem misji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w byłej Jugosławii z siedzibą w Sarajewie oraz zasiadał w Komitecie Praw Człowieka ONZ. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Moderacja: Prof. Dr. Carmen Thiele

Panel z prelekcjami: aktualne wyzwania w kwestii ochrony praw człowieka dla krajowych sądów konstytucyjnych

Prof. Dr. Susanne Baer

Prof. Dr. Susanne Baer jest sędzią Federalnego Sądu Konstytucyjnego oraz kieruje Katedrą Prawa Publicznego i Gender Studies na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Wieloletnia współpracowniczka różnych organów administracji akademickiej Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, m.in. była dyrektorką Law and Society Institut (LSI), a ponadto odznaczona została wieloma tytułami Doctor Honoris Causa, w tym przez University of Michigan, jak również University of Hasselt oraz University of Lucerne.

Prof. dr hab. Marek Zubik   

Prof. dr hab. Marek Zubik jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego oraz kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Warszawskim. Kierował lub współuczestniczył w wielu programach badawczych realizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Legislacyjnej XI Kadencji Sejmu oraz funkcję zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Moderacja: Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski

Panel z prelekcjami: rola przedsiębiorstw w ochronie praw człowieka w zglobalizowanym świecie

Prof. Dr. Dirk Ehlers

Prof. Dr. Dirk Ehlers jest dyrektorem Ośrodka Badań nad Działalnością Ubezpieczeniową (Forschungsstelle für Versicherungswesen), profesorem na Wydziale Prawa na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster oraz członkiem zarządu Centrum Prawa Stosunków Gospodarczych z Zagranicą (Zentrum für Außenwirtschaftsrecht e.V. – ZAR), jak i członkiem Supervisory Board przy German-Southeast-Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance w Bangkoku. Działał również jako dyrektor zarządzający ówczesnego Instytutu Prawa Gospodarczego Publicznego (Instituts für öffentliches Wirtschaftsrecht), jako członek rozmaitych towarzystw, jak również dodatkowo jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (Oberverwaltungsgericht) dla kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii.

Dr hab. Maciej Bernatt

Dr hab. Maciej Bernatt kieruje na Uniwersytecie Warszawskim Samodzielnym Zakładem Europejskiego Prawa Gospodarczego oraz jest sekretarzem naukowym Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS). Pracował również jako referendarz w Sądzie Najwyższym oraz w Trybunale Konstytucyjnym, jak również w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka jako koordynator programu z zakresu litygacji strategicznej.

Moderacja: Prof. Dr. Stefan Haack

Prof. Dr. Stefan Haack kieruje Katedrą Prawa Publicznego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz pełni funkcję rzecznika ds. obcokrajowców. Przez wiele lat działał w sferze prawa państwowego, administracyjnego oraz gospodarczego na różnych uniwersytetach, ponadto pracował jako ekspert ds. prawa państwowego i administracyjnego przed Komisją ds. Europy i Konstytucji parlamentu krajowego Saksonii.

Panel z prelekcjami: prawa człowieka, demokracja i digitalizacja w zglobalizowanym świecie

Prof. Dr. Jürgen Neyer

Prof. Dr. Jürgen Neyer jest profesorem Polityki Europejskiej i Międzynarodowej na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz kierownikiem Centre for Internet and Human Rights (CIHR).

Henning Glaser

Dyrektor German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance na Wydziale Prawa Uniwersytetu Thammasat w Bangkoku, na którym naucza porównawczego prawa konstytucyjnego. Ponadto jest dyrektorem Asian Governance Foundation.

Moderacja: Prof. dr hab. Andrzej Wróbel

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel kierował Zespołem Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, był profesorem prawa publicznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz najpierw sędzią Sądu Najwyższego, a następnie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Po swoim ustąpieniu z urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego umotywowanym kryzysem konstytucyjnym z 2016 roku, został w 2017 roku ponownie powołany na sędziego Sądu Najwyższego.