Założenia

Wspólny projekt badawczy Katedry Polskiego Prawa Publicznego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administarcji Uniwersytetu Warszawskiego

Pod patronatem Ambasady Republiki Polskiej w Berlinie oraz Ambasady Federalnej Republiki Niemieckiej w Warszawie

Określone w konstytucjach Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej zbiory praw podstawowych tworzą tzw. obiektywny system wartości. Prawa podstawowe stanowią tym samym swoisty zbiór normatywnych rozstrzygnięć, który nie tylko wiąże ustawodawcę, ale także tworzy system wartości, mający odzwierciedlenie we wszystkich dziedzinach prawa.  Można więc śmiało powiedzieć, że prawa podstawowe, tworzące wskazany system, mają niebagatelne znaczenie, oddziałują bowiem nie tylko na prawne, ale także socjalne, kulturalne i społeczne aspekty naszego życia. Nie można pominąć również faktu, że w oparciu o ów obiektywny system wartości następuje kształtowanie systemu politycznego i ekonomicznego, wyposażanie państwowych instytucji i organów w określone kompetencje. Widać więc wyraźnie, iż obiektywny system wartości określa w aspekcie pozytywnym podstawowy zakres działalności państwa i jego organów. Głównym celem projektu było dokonanie prawnoporównawczej analizy polskich i niemieckich praw podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem występujących podobieństw. Wykrycie podobieństw zakorzenionych w konstytucjach obydwu krajów, a więc mających szczególne znaczenie normatywne, systemów praw podstawowych prowadziło do wniosku, że obiektywny system wartości tworzy podstawę dla porozumienia obydwu Narodów. Obok przedstawionego powyżej głównego celu badawczego realizowane zostały następujące projekty:  

  • Polsko-niemiecka konferencja z udziałem sędziów sądów konstytucyjnych, 1.-2.3.2012, Uniwersytet Viadrina
  • Polsko-niemiecka letnia szkoła prawa dla młodych naukowców, lato 2012
  • Konferencja o zasięgu ogólnoeuropejskim, wiosna 2013, Uniwersytet Warszawski
  • Wspieranie i wzmacnianie reguły państwa prawa oraz praw podstawowych w regionie Azji południowo-wschodniej poprzez zintegrowanie „German- Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance” jako partnera projektu.