Publikacja

System praw podstawowych w Niemczech i w Polsce

Między państwem narodowym a globalizacją – rzeczywistość i wyzwania

Książka powstała w ramach projektu badawczego. Zostanie przedstawiona na konferencji odbywającej się 13 grudnia br.

Składające się z dwóch zasadniczych części porównawcze dzieło poświęcone jest porządkom praw podstawowych w Polsce i Niemczech. Część pierwsza zawiera obszerne studium struktury porządku praw podstawowych obydwu państw, ich znaczenia dla danego porządku konstytucyjnego oraz ich historycznych, kulturalnych i politycznych podstaw oraz warunków brzegowych w kontekście Ius Publicum Europeaum. Druga część publikacji oferuje serię opracowań indywidualnych z punktu widzenia naukowego i praktycznego, w tym dziesięć artykułów byłych i obecnych sędziów sądów konstytucyjnych obydwu państw, jak również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Punktami ciężkości rozważań są aktualne wyzwania dla porządku praw podstawowych w powodujących napięcia w obszarach: między wolnością a bezpieczeństwem, w europejskim wymiarze ochrony praw podstawowych i ich położenia w zglobalizowanym świecie. Wydana w językach polskim i niemieckim publikacja oferuje swym czytelnikom dobrze ugruntowane i wieloaspektowe analizy porządku praw podstawowych w Polsce i w Niemczech oraz obszernie prezentuje porównawczo ich powiązania.


Biografie autorów

Bogusław Banaszak ()

Prof. dr hab. dr h.c. mult. Bogusław Banaszak był wykładowcą prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Ostatnio sprawował funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prof. Banaszak był także sędzią Trybunału Stanu, członkiem “Komisji Weneckiej” przy Radzie Europy i członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Siegfried Broß

Prof. Dr. h.c. Siegfried Broß był sędzią Trybunału Federalnego, a następnie w latach 1998-2010 sędzią Federalnego Sądu Konstytucyjnego. Przed powołaniem na urząd sędziego Trybunału Federalnego pełnił funkcję sędziego Sądu Administracyjnego w Monachium, a następnie sędziego Bawarskiego Trybunału Administracyjnego. Wcześniej zdobył doświadczenie związane z władzą wykonawczą w Bawarskiej Kancelarii Państwowej. Siegfried Broß jest obecnie profesorem honorowym Uniwersytetu Alberta i Ludwika we Fryburgu oraz honorowym przewodniczącym niemieckiej sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników, a także Towarzystwa Nauk Prawnych w Karlsruhe.

Henning Glaser

Dyrektor German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance na Wydziale Prawa Uniwersytetu Thammasat w Bangkoku, na którym wykłada porównawcze prawo konstytucyjne. Ponadto jest dyrektorem Asian Governance Foundation.

Ece Göztepe

Prof. Dr. Ece Göztepe Çelebi pracuje jako profesor prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Bilkent w Ankarze. Wcześniej była adiunktem w Instytucie Nauk Politycznych Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster i jest ambasadorem naukowym Fundacji Alexandra von Humboldta w Turcji.

Winfried Hassemer ()

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Winifred Hassemer był Wiceprezydentem Federalnego Sądu Konstytucyjnego i przewodniczącym jego Drugiej Izby. Wcześniej był profesorem teorii prawa, socjologii prawa, prawa karnego i postępowania karnego na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Po zakończeniu kadencji sędziego konstytucyjnego był obrońcą w sprawach karnych oraz pracował nad programem compliance w koncernie Daimler.

Wojciech Hermeliński

Wojciech Hermeliński był adwokatem oraz pełnił funkcję wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Był także sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a od roku 2017 pełni funkcję przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Poza tym był także wiceprezydentem Europejskiego Instytutu Praw Człowieka.

Jutta Limbach ()

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jutta Limbach była profesorem prawa cywilnego na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, a także prowadziła działalność polityczną jako Senator Sprawiedliwości w Berlinie. Następnie sprawowała urząd sędziego i prezydenta Federalnego Sądu Konstytucyjnego. Jutta Limbach była członkinią zarządu Stowarzyszenia Prawodawczego, przewodniczącą „Komisji doradczej w związku ze zwrotem odebranych w wyniku prześladowań nazistowskich dóbr kultury, w szczególności mienia żydowskiego“, zwanej także Komisją Limbach, zasiadała w radzie Fundacji Nagrody Pokoju Niemieckich Księgarzy, piastowała funkcję przewodniczącej Niemieckiej Rady Językowej oraz prezydenta Instytutu Goethego.

Bartosz Makowicz

Prof. Dr. Bartosz Makowicz jest kierownikiem Katedry Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego oraz Gospodarczego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz założycielem Viadrina Compliance Center. Ponadto działa jako Senior Research Fellow w German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance na Wydziale Prawa Uniwersytetu Thammasat w Bangkoku.

Franz C. Mayer

Prof. Dr. Franz C. Mayer, LL.M. (Yale) jest profesorem prawa publicznego, prawa europejskiego, prawa międzynarodowego publicznego, komparatystyki prawniczej i polityki prawnej na Uniwersytecie w Bielefeld oraz reprezentował Niemiecki Bundestag m.in. przed Federalnym Sądem Konstytucyjnym w postępowaniu dotyczącym Traktatu Lizbońskiego.

Hans-Jürgen Papier

Prof. Dr. Dres. h.c. Hans-Jürgen Papier wykładał jako profesor prawa konstytucyjnego, administracyjnego i socjalnego na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Wcześniej piastował stanowisko profesorskie na Uniwersytecie w Bielefeld oraz sędziowskie w Wyższym Sądzie Administracyjnym dla Landu Nadrenia Północna-Westfalia. Hans-Jürgen Papier był sędzią oraz prezydentem Federalnego Sądu Konstytucyjnego.

Andrzej Rzepliński

Prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Rzepliński jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie sprawował m.in. funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych oraz Resocjalizacji, a także prowadził badania naukowe i wykłady w zakresie kryminologii, prawa karnego oraz praw człowieka. W latach 2010-2016 pełnił funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Marek Safjan

Prof. dr hab. dr h.c. Marek Safjan był początkowo profesorem prawa prywatnego i medycznego, a od 2009 roku jest sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wcześniej był sędzią i prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Prof. Safjan był także przedstawicielem Polski w Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy i członkiem „Komitetu Etyki w Nauce” Polskiej Akademii Nauk.

Heinrich Amadeus Wolff

Prof. Dr. Henrich Amadeus Wolff jest kierownikiem Katedry Prawa Publicznego, Prawa Ochrony Środowiska, Techniki i Informacji na Uniwersytecie w Bayreuth. Wcześniej pracował jako profesor na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Był też kierownikiem Katedry Prawa Publicznego, w szczególności Prawa Państwowego i Historii Konstytucyjnej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Prof. Wolff był również aktywny w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Andrzej Wróbel

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel był kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, był także profesorem prawa publicznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, sędzią Sądu Najwyższego, a następnie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Po spowodowanej kryzysem konstytucyjnym w 2016 r. rezygnacji z urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego powrócił w 2017 r. do orzekania w Sądzie Najwyższym.

Mirosław Wyrzykowski

Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski kierował aż do przejścia na emeryturę Zakładem Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Działał m.in. jako Dyrektor Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych oraz jako dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a ponadto wieloletnim profesorem Instytutu Prawa Porównawczego w Lozannie. Oprócz tego był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz członkiem Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych i jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, jak również przewodniczącym Polskiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Prawnych.

Andrzej Zoll

Prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Zoll był kierownikiem Katedry Prawa Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz profesorem w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu. Jego obszar zainteresowań dotyczy zagadnień prawa karnego i konstytucyjnego, a także filozofii prawa. W czasie historycznych wyborów w 1989 r. prof. Zoll przewodniczył Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993-1997 był prezesem Trybunału Konstytucyjnego, a w latach 2000-2006 Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Prof. Zoll przewodniczył „Komitetowi Etyki w Nauce” w Polskiej Akademii Nauk oraz był członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk.